Diaconie Diaconie

De diaconie biedt hulp aan wie dat nodig heeft, binnen én buiten de gemeente.
Wij houden u graag op de hoogte van onze diaconale acitiveiten, projecten en inzamelingen. Mocht u nog vragen hebben, dan lichten wij deze graag toe. U kunt daarvoor bij één van de diakenen terecht. 

Gemeentediaconaat

- Kerktaxi
We regelen vervoer van zieken en ouderen naar ziekenhuis of kerk. 

- Wenskaarten
Er worden wenskaarten verstuurd/gebracht naar gemeenteleden die ziek zijn, als er een bijzondere gelegenheid is of bij vervelende privé situaties. 

- Kerstattenties
Elk jaar rond kerst wordt er een kerstattentie uitgereikt aan de 75+ers en overige gemeenteleden die dat “nodig” hebben. 

- Gezellig Samenzijn
Elk jaar (half december) organiseren wij een gezellig samenzijn voor alleenstaande gemeenteleden. Een gezellig middag en avond met eten en drinken, spelletjes, een quiz en spreker.

Jeugddiaconaat
In overleg met de jeugdouderlingen bekijken we actief wat de jongeren voor de diaconie kunnen betekenen. Zo kijken we ook of de jeugd ingeschakeld kan worden bij diaconale acties, bijvoorbeeld: collecteren tijdens kerkdienst;  meehelpen met het klaarzetten van de avondmaalstafel; meehelpen bij de kerststerrenactie, etc. 

Heilig Avondmaal
De Avondmaalstafel gereedmaken op zaterdag voor de avondmaalsdienst en brood en wijn/druivensap aanreiken tijdens de dienst. 

Overleg
De diaconie vergadert 1 x per 8 weken. De kerkenraadsvergaderingen worden door zoveel mogelijk diakenen bijgewoond. Daarnaast woont een vaste afgevaardigde van de diaconie de vergaderingen bij van het Moderamen. Indien de vaste afgevaardigde niet kan, dan in onderling overleg iemand anders van de diaconie. 

Collecteren / Giften
De diaconie collecteert tijdens de kerkdiensten, telt het geld en stort het bij de bank. 

Diverse instanties zullen van ons giften ontvangen. Selectie vindt plaats d.m.v. een aanwezige doelenlijst. De diaconie probeert goede doelen te ondersteunen in de nabije omgeving die de aandacht hebben van iedereen. Gemeenteleden mogen ook een goed doel aandragen voor een (avondmaals)collecte. Elke avondmaalscollecte krijgt namelijk een ander goed doel bestemming.

Via de diaconiemap, via de beamer en via KerkenNieuws informeren wij de gemeente wat er gedaan is met de opbrengsten van collecten en hoeveel de collecte heeft opgebracht bij speciale collectedoelen. 

Acties
We doen mee aan (landelijke) inzamelingsacties en zetten zelf acties op ten behoeve van op dat moment gevraagde goede doelen. Voor 2018 was dit bijvoorbeeld de Voedselbankactie. 

In 2019 hebben we een Voedselbankactie opgezet samen met de GKV met als inleverpunt het Dorpsloket. Dit om iedereen in Middelstum de gelegenheid te geven te kunnen doneren. Dit was een succesvolle actie. 

Wilt u een (extra) bedrag overmaken voor een goed doel, dan kunt u dit overboeken naar onderstaand nummer. Vermeld in de omschrijving alstublieft waarvoor u doneert.
IBAN: NL43 RABO 0159 2264 30 t.n.v. Diaconie PKN Middelstum

Overig
We zijn betrokken bij de Dorpscoöperatie, met als hoofddoel het helpen van bewoners in Middelstum en omliggende dorpen met allerlei (zorg)vragen. 

Nu het Hippolytushoes is gesloten zullen wij als diaconie extra opletten waar en welke hulp nodig is. Zo nodig kunnen wij het Dorpsloket inschakelen.


 

terug