Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; de predikant, ouderling-kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen.

Veel van wat de kerkenraad doet, vloeit voort uit wat de kerkorde en de ordinanties hem opdragen. De kerkenraad is het overkoepelende orgaan van de verschillende colleges, raden en commissies binnen onze gemeente. Hij bepaalt het gezamenlijke beleid ervan, maar wel in voortdurende dialoog. De kerkenraad geeft dus richting en coördineert. Hij heeft daarbij een open oog voor wat in de gemeente leeft en neemt tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid serieus.
 
terug