Over ons Over ons

'Een gastvrij huis zijn voor jong en oud, in de ontmoeting gebeurt het'


Dat is wat we binnen en buiten de Protestantse Gemeente Middelstum willen uitdragen.

Gastvrij:
Gastvrij zijn betekent de bereidheid verbinding aan te gaan.
 • Verbinding met God, als bron van ons geloof en dragende grond van ons leven.
 • Verbinding met elkaar die onder meer concreet wordt in samen vieren (eredienst) en omzien naar elkaar (pastoraat).
 • Verbinding met de samenleving: de gemeente is dienstbaar aan de samenleving in woord en daad (diaconaat en zending) en anderzijds staat zij open voor de samenleving en wat daar gebeurt.
Deze drievoudige verbinding wordt:
 • Iedere keer opnieuw gevierd als gave en opgave;
 • Telkens weer geleerd, als bezinning, verdieping en praktische oefening;
 • Altijd en overal in praktijk gebracht, als concretisering van waar het in de kerk om gaat.
 • De ontmoeting, ook buiten de kerkdiensten, meer en meer vormgeven door middel van;
 • Iedere zondag koffiedrinken na de kerkdienst
 • Samen eten
 • Koffiedrinken voor mensen uit het dorp die elkaar graag ontmoeten
 • Avonden georganiseerd door Vorming & Toerusting.

Huis:
De gemeente heeft 2 zichtbare huizen in gebruik, die beide haar herinneren aan haar kom-af:
 
 • De Hippolytuskerk dateert van voor de Reformatie (deze kerk hebben wij in gebruik van de Stichting Oude Groninger Kerken). Zij herinnert ons eraan dat de eigen gemeente deel is van de Kerk die de eeuwen en de wereld omspant. En helpt ons zodoende open te staan voor wat als bron van inspiratie uit andere tradities (Taizé bijv.) wordt aangereikt. Door de eeuwen heen is zij een gastvrij huis geweest voor heel het dorp. Dat helpt ons te blijven beseffen dat onze kerkgemeenschap een gastvrij huis bedoelt te zijn voor een ieder in ons dorp. We doen dat niet uit zelfoverschatting. Maar vanuit het bewustzijn en het vertrouwen dat wat wij geloven van waarde kan zijn voor heel de gemeenschap.
 
 • De Hoeksteenkerk (1870) geeft uitdrukking aan de emancipatie (deze kerk is eigendom van de gemeente), het zelfbewustzijn en het gegroeide zelfvertrouwen van wat sinds 1892 de Gereformeerde Kerk is gaan heten. Zij herinnert ons eraan dat bezinning op de wortels van onze traditie - het gedachtegoed van de Reformatie - een blijvende opdracht is.
Zo vormen beide kerkgebouwen als het ware een spiritueel dak waaronder mensen welkom zijn en zich thuis kunnen voelen.

Jong en oud:
De kerk is één van de weinige plekken in onze samenleving waar generaties elkaar ontmoeten. Niettemin verschillen generaties van elkaar. In opvatting en leefwijze. En binnen de generaties verschillen mensen van elkaar en kleuren hun leven op eigen wijze in. Dat maakt ontmoeting spannend.We willen gemeente zijn vanuit het besef dat verschillen verrijken. Een gastvrije gemeente zijn betekent dat veelkleurigheid in geloofs- en liturgische beleving een plaats krijgt. Dat alles binnen werkbare afspraken, maar met ruimte om met nieuwe vormen te experimenteren. De uitdaging daarbij is met elkaar in gesprek te blijven over wat ons beweegt en inspireert.
 
terug